Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden
van Lusso Watersport B.V.

HISWA ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 65/2018.


ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een consument. Deze ondernemer is lid van HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met een ondernemer die lid is van HISWA Vereniging. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
d. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. Onder dit begrip vallen ook een casco of een vaartuig in aanbouw.
e. Regieovereenkomst: een overeenkomst waarin de partijen geen vaste prijs afspreken, maar waarin ze uitgaan van een vergoeding voor de werkelijke kosten, zoals arbeidsloon en materiaal plus een opslagpercentage.
f. Duikuitrusting: voorwerpen waarmee een persoon onder water kan ademen en zien, en waarmee hij zich makkelijker onder water kan bewegen.
g. Visspullen: voorwerpen om te vissen. Daarbij gaat het om vissen zonder commercieel doel. h. Elektronisch: per e-mail of website.

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat, en iedere overeenkomst die:
– gesloten is tussen ondernemer en consument, en
– betrekking heeft op de koop, verkoop, bouw, verbouw, afbouw, inbouw, reparatie of het onderhoud van onder meer vaartuigen, watersportartikelen, duikuitrustingen en/of visspullen en/of onderdelen daarvan.

Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nadere overeenkomsten die voortkomen uit het bovenstaande aanbod of de bovenstaande overeenkomst.